I. Úvodné ustanovenia

 1. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš produkt miniFaktúra – službu fakturačného systému (ďalej len „Služba“).

 2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Služby sme my - spoločnosť Billdu Ltd., so sídlom Baker Street 120, W1U 6TU, Londýn, Spojené kráľovstvo, Co.Reg.No.: 9812233, zapísaná v Registrar of Companies for England and Wales, Companies House, Cardiff, 6. októbra 2015 (ďalej lenBilldu). Službu v minulosti prevádzkovala spoločnosť iInvoices s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 47 342 153 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91006 /B založená v Slovenskej republike, ktorá všetky práva k Službe postúpila na Billdu. Akceptovaním týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VOP“) vyjadrujete svoj súhlas s takýmto postúpením všetkých práv na Billdu.

 3. Akceptovaním týchto VOP a používaním Služby (každým prihlásením sa do Služby) súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Potvrdením týchto VOP potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Billdu uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP. Ak potvrdzujete tieto VOP za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zároveň zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Billdu platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto VOP.

 4. Pokiaľ v rámci používania Služby (napr. pridaním podužívateľov Vášho účtu) umožníte tretím osobám využívať Službu, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Služby riadiť týmito VOP. Porušenie týchto VOP týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto VOP Vami.

 5. Sme oprávnení tieto VOP kedykoľvek meniť. Takto zmenené VOP budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webe Služby Billdu a používaním Služby (každým prihlásením sa do Služby) vyjadrujete súhlas s týmito novými VOP.

 6. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto VOP, potom Službu nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Služby. Váš prístup k Službe môže byť v takej situácii zamedzený.

 7. Ustanovenia týchto VOP sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii na mobilných zariadeniach a tabletoch, prípadne aj na iných zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

II. Podmienky používania Služby

 1. Výlučným vlastníkom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Službe je Billdu. Akceptovaním týchto VOP a používaním Služby nenadobúdate akékoľvek majetkové práva alebo iné práva duševného vlastníctva k Službe (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Služby, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Služby, Službu alebo jej kópie ďalej distribuovať). Služba a všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Služby sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Služby inak ako v súlade s týmito VOP vyžaduje písomný súhlas Billdu. Nie ste oprávnený bez súhlasu Billdu používať značky a logo Billdu ani používať iné grafické prvky Služby.

 2. Ako užívateľ Služby sa zaväzujete

  • nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Služby obsah, ktorý je protiprávny, hanlivý, urážajúci, podvodný alebo inak nevhodný;

  • nepoužívať Službu akýmkoľvek podvodným alebo inak nevhodným spôsobom;

  • používať Službu výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto VOP a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky

  • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Službu alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu Billdu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Služby akokoľvek nezaťažiť.


 3. Službu smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie Služby vytvorili a len v rozhraní a za použitia programov, ktoré na použitie Služby poskytujeme. Nevstupujte do Služby inak ako prostredníctvom nami určených programov a rozhraní. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Služby a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Služba nie je poskytovaná pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

 4. Používanie Služby nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Služby, ktoré by odporovalo týmto VOP alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Služby. V prípadoch kedy Vám bude zrušený prístup k Službe sme oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami poskytnutý obsah Služby.

 5. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku VOP platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Služby výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

 6. V súvislosti s používaním Služby Vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých týchto správ môžete zrušiť.

 7. V súvislosti s používaním Služby môžeme do jednotlivých častí Služby umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnený podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Služby dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Služby.

 8. V prípadoch, keď Služba vyžaduje alebo zahŕňa softvér k stiahnutiu (napr. aplikácie pre mobilné zariadenia a tablety), môže sa tento softvér po sprístupnení novej verzie alebo funkcie vo vašom zariadení automaticky aktualizovať. Sťahovanie softvéru a jeho aktualizácia (manuálna či automatická) môžu byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb (napr. Apple AppStore, Google Play) a tieto podmienky sa na takéto prípady nevzťahujú.

 9. Billdu vám udeľuje osobnú, neprenosnú, bezplatnú a nevýhradnú licenciu s celosvetovou platnosťou na používanie softvéru, ktorý vám Billdu poskytuje ako súčasť Služby. Táto licencia je Vám poskytnutá výhradne za účelom umožniť Vám využívať výhody Služby poskytovaných Billdu spôsobom povoleným týmito podmienkami.

 10. Zodpovedáte za obsah, ktorý do Služby poskytnete; najmä, že k takémuto obsahu máte právo, ktoré Vás oprávňuje obsah do Služby poskytnúť. Všetky Vaše práva k takémuto obsahu zostávajú zachované (vrátane práv duševného vlastníctva).

 11. Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky a súbory. Billdu nekontroluje obsah týchto stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedná za ich obsah a materiály na týchto stránkach.

III. Podmienky založenia a vedenia účtu

 1. Na použitie všetkých funkcionalít Služby sa potrebujete registrovať na webe prevádzkovateľa Služby - Billdu a vytvoriť si užívateľský účet, ktorý bude zabezpečený Vami určeným heslom. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu účtu.

 2. Vytvorením užívateľského účtu súhlasíte s tým a budete zodpovedný:

  • za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii a v súvislosti s užívaním Služby;

  • že budete zachovávať presnosť, úplnosť a aktuálnosť poskytnutých informácii;

  • že sami vykonáte všetky opatrenia a zabezpečíte ochranu Vášho hesla a účtu.


 3. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho účtu bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu bezodkladne prosím kontaktujte Billdu. Billdu nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho účtu alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu účtu.

 4. Zaväzujete sa v celom rozsahu odškodniť (dávate týmto sľub odškodnenia) Billdu, jej zamestnancov, pracovníkov a zástupcov za akékoľvek straty, škody a náklady (vrátane nákladov na právnych zástupcov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utrpia v súvislosti s tým, že ste (i) do Služby nahrali, stiahli, skopírovali alebo prenášali akékoľvek materiály, ktoré porušujú práva tretej osoby alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky týchto VOP.

 5. V prípade zrušenia alebo pozastavenia Služby v súlade s týmito VOP môže byť Vás užívateľský účet zablokovaný alebo zrušený a Vám môže byť zamedzený prístup k samotnému účtu, súborom a inému obsahu účtu. Pri zablokovaní alebo zrušení účtu nie je Billdu povinná odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu účtu. Takéto Vaše súbory a iný obsah účtu Vám Billdu sprístupní na základe Vašej žiadosti a umožní Vám vytvoriť ich kópie.

 6. Využívanie Služby môžete kedykoľvek ukončiť a svoj účet môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním požiadavky na emailovú adresu podpora@minifaktura.sk. Iné zrušenie účty z Vašej strany nie je možné.

IV. Modifikácia Služby

 1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Služby alebo akejkoľvek jej časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Služby.

V. Cenník Služby a platobné podmienky

 1. Billdu podľa vlastného uváženia môže niektoré funkcionality Služby alebo celú Službu spoplatniť a vyžadovať za ich úhradu platenie jednorazového alebo pravidelného poplatku.

 2. V závislosti od typu predplatného ponúka Billdu ročné alebo mesačné predplatné.

 3. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek v budúcnosti zmeniť cenník Služby. O takejto zmene Vás budeme informovať najneskôr 30 dní pred účinnosťou nového cenníka Služby. Ak nesúhlasíte s novým cenníkom Služby máte právo sa rozhodnúť Služby ďalej nepoužívať. Pokiaľ však budete Službu ďalej používať dávate tým súhlas s novým cenníkom Služby a zaväzujete sa za Službu platiť poplatky v súlade s novým cenníkom.

 4. Všetky poplatky za používanie Služby sa uhrádzajú vopred a sú nevratné. Ak Vám bude v súlade s týmito VOP pozastavený alebo zamedzený prístup k Službe (napr. zrušením Vášho účtu) nemáte právo na akúkoľvek zľavu z uhradeného poplatku a/alebo na vrátenie uhradeného poplatku. Nespotrebovaná časť uhradeného poplatku Vám prepadá ako sankcia za porušenie týchto VOP.

 5. Sme oprávnený neumožniť Vám užívanie Služby v prípade, že nemáte riadne uhradené poplatky. Ustanovenia čl. III ods. 5 sa v takom prípade použijú primerane.

 6. Všetky poplatky sa uvádzajú bez DPH. Billdu je registrovaný platca DPH v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Ak ste subjekt s bydliskom alebo miestom podnikania v niektorom zo štátov EÚ, potom Billdu k poplatkom zaúčtuje DPH vo výške určenej platnými právnymi predpismi. V prípade ak ste subjekt zaregistrovaný pre DPH v niektorom zo štátov EÚ a vyplnili ste správne registračné číslo pre DPH vo Vašom profile nebude Vám Billdu k poplatkom účtovať DPH a použije sa prenos daňovej povinnosti na Vás (Reverse Charge Mechanism). V takom prípade ste povinní DPH odviesť podľa právnych predpisov krajiny Vašej rezidencie alebo Vášho miesta podnikania. Na skutočnosť, že poplatky budú navýšené o DPH alebo sa uplatní prenos daňovej povinnosti budete upozornený pri objednávke predplatného. Billdu nie je povinná overovať správnosť Vami vyplnených údajov týkajúcich sa miesta Vašej rezidencie alebo miesta podnikania.

 7. Pri platbe kartou alebo PayPalom využíva Billdu na svojej webovej stránke služby tzv. platobnej brány (služba Braintree od spoločnosti PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A.), ktorá spracúva údaje o platobnej karte a/alebo účte PayPal a následne overuje a vykonáva samotnú finančnú transakciu. Predplatné zakúpené pomocou tejto platobnej brány sa automaticky predlžuje, ak to typ platby povoľuje. O takejto skutočnosti budete informovaný emailovou správou a máte možnosť obnovujúce sa predplatné kedykoľvek zrušiť vo svojom užívateľskom účte. Na predplatné, ktoré si zakúpite cez systém tretej strany (Google PlayStore alebo Apple AppStore) sa vzťahujú podmienky používania pre tieto služby (napr. obnova predplatného alebo jeho vrátenie).

 8. Billdu si vyhradzuje právo sledovať technickými a elektronickými prostriedkami rozsah užívania Služby a najmä platenia poplatkov za používanie Služby, aby sme overili dodržiavanie podmienok týchto VOP.

VI. Zodpovednosť za vady, záruka

 1. Billdu neposkytuje žiadne nasledovné záruky a vyhlásenia:

  • Služba bude poskytovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;

  • Služba bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

  • chyby Služby budú odstránené riadne a včas;

  • Billdu nezodpovedá za vady Služby a neposkytuje záruku za akosť Služby (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Službe).


 2. Ako užívateľ Služby ste povinný zabezpečiť a zodpovedáte za izolovanie Služby, prijímanie protikontaminačných softvérových opatrení a iných krokov, ktoré zabezpečia, že kontaminovaná alebo infikovaná Služba nepoškodí iný softvér, informačné systémy a v nich obsiahnuté informácie a Vaše dáta alebo dáta tretej osoby.

 3. Billdu v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplyvajúce z dostupnosti, užívania, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Služby, nemožnosti užívať Službu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.

 4. Zodpovednosť za kvalitu služieb a produktov vytvorených s využitím Služby a s ich správnosťou, primeranosťou, úplnosťou, presnosťou, platnosťou a kvalitou alebo správnosťou iných informácií nesiete výlučne Vy.

 5. Billdu nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Služby, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

 6. Pokiaľ je Vám na Službu poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.

 7. V akomkoľvek prípade Billdu zodpovedá za akékoľvek nároky podľa týchto VOP, alebo podľa predpokladaných záruk len do výšky uhradeného a nespotrebovaného poplatku za používanie Služby.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak by niektoré ustanovenia týchto VOP a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Billdu mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.

 2. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie adresát nepotvrdí spätnou e-mailovou správou (postačuje aj potvrdenie o prečítaní zaslané automaticky emailovým klientom). Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.

 3. Na základe týchto VOP vzniká medzi Vami a Billdu zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto VOP alebo používania Služby či súvisiace s týmito VOP alebo Službou budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj Billdu súhlasíte s tým, že takéto spory bude podliehať jurisdikcii týchto súdov.

 4. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 7.3.2016